Osobní údaje (GDPR)

Informace o zpracování osobních údajů v rámci činnosti Aeroklubu Hořice v Podkrkonoší, z.s.

V tomto dokumentu Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů Aeroklubem Hořice v Podkrkonoší, z.s. (dále jen „Aeroklub“ nebo též „Správce“). Při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s právními předpisy, a to zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

I.
KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je Aeroklub Hořice v Podkrkonoší, z.s. se sídlem: č.p. 117, 508 01 Holovousy, IČO: 444 77 431.

Kontaktní osoba: Jakub Hroneš, e-mail: akhorice@cmail.cz.

Aeroklub nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, ani tuto funkci nejmenoval dobrovolně. Aeroklub Vaše osobní údaje shromažďuje, disponuje s nimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči Aeroklubu můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

II.
OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME, ÚČEL A DŮVOD JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Aeroklub zpracovává pouze takové osobní údaje, aby byl schopen zajistit řádné fungování Aeroklubu, výkon leteckých činností a provoz veřejného vnitrostátního letiště Hořice.

Aeroklub shromažďuje osobní údaje svých členů a případně jejich zákonných zástupců, dále nájemců a obchodních partnerů a pilotů, kteří přistanou na veřejném vnitrostátním letišti Hořice.

Osobní údaje dětí (tedy osob mladších 15 let) zpracovává jen tehdy, pokud za dítě jednal nejprve jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce. Jako rodič nebo jiný zákonný zástupce nesete odpovědnost za to, že poskytnutí údajů o dítěti není v rozporu s jeho zájmy a že dítě o zpracování osobních údajů ze strany Aeroklubu i o jeho právech srozumitelně informujete.

Bez Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:

a) Plnění povinností vyplývajících ze zákona:

Účel: plnění zákonných práv a povinností při zajišťování řádného chodu Aeroklubu jakožto zapsaného spolku jakož i veřejného vnitrostátního letiště Hořice; poskytování součinnosti státním orgánům; plnění evidenční povinnosti; vedení účetnictví; uchovávání osobních údajů na základě zákona, např. pro účetní a daňové účely.

b) Plnění smluvních povinností:

Účel: uchovávání kontaktních údajů smluvních partnerů Aeroklubu za účelem komunikace týkající se plnění smluvních práv a povinností.

c) Oprávněný zájem Správce:

Účel: organizování letového provozu veřejného vnitrostátního letiště Hořice a dalších činností souvisejících s provozem Aeroklubu; pravidelné informování členů Aeroklubu o činnosti Výboru a chodu Aeroklubu; vymáhání pohledávek; vedení evidence plnění brigádnických povinností.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme:

a) identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO, adresa trvalého pobytu, adresa sídla, telefonní číslo, mailová adresa;
b) údaje z naší vzájemné komunikace.

III.
JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Aeroklub zpracovává osobní údaje po minimální dobu, po kterou je povinen osobní údaje zpracovávat. Archivace údajů se řídí právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví.

Osobní údaje členů Aeroklubu a pilotů
Osobní údaje členů Aeroklub uchovává po dobu platnosti jejich členství. Po uplynutí této doby Aeroklub veškeré údaje vymaže/anonymizuje (tedy smaže identifikační údaje člena a původní údaje již nepůjdou k členovi přiřadit), pokud neeviduje vůči členovi žádné závazky; pokud závazky eviduje, vymaže/anonymizuje údaje po uplynutí 6 měsíců od jejich úplného vyrovnání.

Osobní údaje zákonného zástupce člena Aeroklub vymaže/anonymizuje ve vztahu k zastupované osobě, jakmile pominul důvod pro zastupování (např. dosažení věku 15 let), případně pokud dříve účel nepominul, spolu s výmazem/anonymizací osobních údajů člena.

Osobní údaje pilotů, kteří přistanou na vnitrostátním veřejném letišti Hořice, Aeroklub uchovává po dobu tří let ode dne jejich pořízení.

Osobní údaje dalších osob
Údaje obchodních partnerů či nájemců jsou evidovány po dobu trvání příslušného smluvního vztahu a dále po dobu 5 let od konce účetního období, kterého se týkají, nedojde-li ke skutečnosti, která odůvodňuje delší zpracování (např. vznik sporu).

Účetní údaje Aeroklub vymazává vždy k 1. 1. kalendářního roku následujícího po uplynutí 5 let od provedení peněžité transakce obchodním partnerem a nebo nájemcem.

IV.
ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme od Vás obdrželi nebo které sami svou aktivitou v rámci Aeroklubu, nebo při čerpání námi poskytovaných služeb vytváříte.
Nevyhledáváme a nezpracováváme Vaše osobní údaje získané z veřejných zdrojů.

V.
PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme uvnitř Aeroklubu a nepředáváme jiným subjektům, není-li to nezbytné. Výjimku tvoří osobních údajů členů Aeroklubu, které předáváme Aeroklubu České republiky z.s.. Potřeba předat osobní údaje jiným subjektům může vzniknout v případě externích dodavatelů/poskytovatelů služeb, jako např. poskytovatelé IT služeb, právních služeb, webových služeb apod. V takovém případě jsou s těmito subjekty – zpracovateli osobních údajů – uzavřeny smluvní vztahy, které smluvně zajišťují zabezpečení předávaných osobních údajů v souladu s Nařízením EU. Sídlo poskytovatelů IT služeb je umístěno zásadně v rámci EU a osobní údaje nejsou předávány mimo EU. Některé orgány státní správy jsou oprávněny pro plnění svých zákonných povinností si vyžádat informace o Vás ad hoc (např. policie ČR). Údaje poskytujeme jen tehdy, pokud to umožňuje zákon.

VI.
JAKÁ MÁTE PRÁVA

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na přístup ke všem zpracovávaným osobním údajům. Na Vaši žádost Aeroklub poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu, případně umožní náhled do uzavřené smlouvy a do dalších dokladů u ní uložených.

Právo na opravu osobních údajů

Máte právo na opravu změněných osobních údajů (nebo zjištěných nesprávně uváděných údajů z jakéhokoliv jiného důvodu). Aeroklub provede jejich opravu poté, co bude moci změněné údaje ověřit (např. z nového dokladu totožnosti).

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo na výmaz svých osobních údajů, které by Aeroklub zpracovávala neoprávněně.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na blokaci svých osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení o ochraně osobních údajů (zejména bude-li vznesena námitka, existuje spor o oprávněnosti zpracování údajů).

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo na to, aby Vám Aeroklub poskytl automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně aby tyto údaje předal jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo na odvolání uděleného souhlasu

Pokud jste udělili Aeroklubu souhlas se zpracováním osobních údajů pro vymezené účely, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Právo na námitku

Máte právo vznést námitku, pokud je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu.

Právo na podání stížnosti

Máte právo obrátit se kdykoliv se svou stížností na Aeroklub, případně podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o soudní ochranu.

Způsob uplatnění práv

Pro uplatnění svých práv uvedených shora kontaktujte Aeroklub na e-mail: akhorice@cmail.cz, tel: +420 604 931 482 či tato práva můžete uplatnit osobně.
Aeroklub je povinen Vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud by Aeroklub nevyhověl žádosti, bude vás informovat bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění.

V některých případech stanovených právními předpisy není Aeroklub povinen zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, a nebo zejména protože se opakuje.

V takových případech Aeroklub může:

a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady, nebo
b) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud Aeroklub obdrží žádost, ale bude mít důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, může Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

Datum poslední aktualizace dokumentu: 25. 5. 2018

Aeroklub Hořice v Podkrkonoší, z.s.